Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 Wizja szkoły
  Przyjazna, nowoczesna,przygotowującą uczniów do dalszej nauki,ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka,umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych,uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • 2 Maria Konopnicka
  „I wiem, gdzie, po co idę – co, dlaczego robię.”
 • 3
 • 4 Misja szkoły
  Rzetelna wiedza prowadząca do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;pobudzanie do aktywności, samodzielności; inspiracja do wyrażania własnych myśli i przeżyć; wychowywanie w duchu tolerancji;poszanowanie odmienności, niepełnosprawności innych osób;wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia; kultywowanie tradycji;
 • 5 .Maria Konopnicka
  " Ludzie to anioły z jed­nym skrzydłem, dla­tego aby się wznieść, mu­simy trzy­mać się razem."
baner

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Bukowa Wielka 34, 22-107 Sawin,tel/fax 82 5672605

Psycholog i Pedagod szkolny

Psycholog szkolny mgr Katarzyna Kędzierawska-Patrzylas

Pedagog szkolny mgr Magdalena Pudłowska-Steć

Psycholog szkolny :

Aktywność psychologa szkolnego ukierunkowana jest na stwarzanie warunków i sprzyjającej atmosfery dla wszechstronnego rozwoju dzieci: wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa i świadomości ich własnej wartości, bycia wysłuchanym i zrozumianym, odnalezienia przez ucznia własnego miejsca w środowisku szkolnym.   

Do zakresu zadań psychologa szkolnego należą m.in.:

- porady i zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów - indywidualne i grupowe

- porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców, kształtowanie i wzmacnianie ich umiejętności wychowawczych

- prowadzenie warsztatów, których celem jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- współpraca z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem w celu zaplanowania i realizacji działań względem ucznia, klasy i rodziców

- wspieranie wychowawców klas w integrowaniu zespołów klasowych i rozwiązywaniu problemów wychowawczych

- pełnienie funkcji mediatora w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów

- wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia oraz w pracy z uczniem zdolnym

- podejmowanie działań interwencyjnych

- pomoc w znalezieniu przez rodziców specjalistów (m.in. terapeuta, seksuolog dziecięcy,terapeuta zaburzeń odżywiania, psychiatra dziecięcy)

- dbanie o realizację przez nauczycieli zaleceń zawartych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

- udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia

- koordynacja działań dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

- współpraca z instytucjami w zakresie dotyczącym pracy szkoły oraz pomocy dziecku i rodzinie (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży)

 

Pedagog szkolny :     

Pedagog szkolny, współpracując z wychowawcami, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami, oferuje pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

- rozpoznawania trudności w nauce lub innych niepowodzeń szkolnych,

- organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- doskonalenia umiejętności szkolnych, społecznych,

- udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych,

- konsultacji i poradnictwa związanych z rozwojem dziecka, jego zachowaniem,  relacjami z rówieśnikami, nauczycielami, rodzeństwem,

- kontaktu z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz udzielania informacji o nich,

- organizowania pomocy materialnej,

- każdej innej sprawie, która jest ważna dla dziecka i jego rodzica.

            W swojej pracy w szkole pedagog promuje postawę bezinteresowności i zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi przez stwarzanie możliwości udziału dzieci  w działaniach o charakterze wolontariackim.

Szkolna Sonda

Zegar

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Gazetka szkolna

Gazetka szkolna